Oferujemy kompleksowe usługi projektowe i doradcze na każdym etapie inwestycji:

- AUDYTY WYKONALNOŚCI I RENTOWNOŚCI INWESTYCJI w oparciu o analizę zapisów planu, warunków zabudowy, uwarunkowań rynkowych i prawnych. Dzięki naszemu audytowi Inwestor może świadomie podjąć decyzję o zakupie działki bądź o programie funkcjonalno-użytkowym i ukierunkowaniu planowanej inwestycji. Koszt audytu 1000-5000zł w zależności od skali inwestycji. Audyt możemy wykonać także w języku angielskim.

- PROJEKTY KONCEPCYJNE zamierzeń inwestycyjnych, koncepcje urbanistyczno-architektoniczne osiedli, koncepcje wielobranżowe budynków oraz zagospodarowania terenu. Praca na koncepcji z Inwestorem odbywa się na modelu 3D, co znacznie ułatwia i przyśpiesza podejmowanie decyzji dotyczących bryły, elewacji itp. Możemy prowadzić konsultacje online np poprzez TeamViewer'a (w przypadku Inwestorów zagranicznych), pracujemy także w języku angielskim.

- PROJEKTY BUDOWLANE zamierzeń inwestycyjnych: sporządzamy kompletne projekty do pozwolenia na budowę, na podstawie pełnomocnictwa występujemy o warunki zabudowy, warunki techniczne przyłączenia mediów, uzyskujemy wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbędne w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Oferujemy usługi uzupełniające m.in. geodezyjne (mapy do celów projektowych, podziały/scalenia działek, odrolnienia), inwentaryzacje obiektów oraz inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, opinie specjalistyczne np dotyczące możliwości wykorzystania istniejących elementów konstrukcji itd.

- PROJEKTY WYKONAWCZE I PRZETARGOWE. Sporządzamy kompleksowe projekty wykonawcze oraz przetargowe. Prowadzimy przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji budowlanej w oparciu o przygotowany przez nas pakiet dokumentacji przetargowej (projekt, przedmiary, kosztorys ślepy i inwestorski, harmonogram budowy, wzór umowy o wykonawstwo robót budowlanych), uczestniczymy w spotkaniach z oferentami, odpowiadamy na zapytania i analizujemy oferty w celu wyłonienia najkorzystniejszej. Wspieramy Inwestora w procesie negocjacji aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót.

- NADZÓR AUTORSKI oraz USŁUGA KIEROWNIKA BUDOWY i INSPEKTORA NADZORU. 

- INWENTARYZACJE OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH oraz ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO (konstrukcja, instalacje, zgodność z obowiązującymi przepisami, możliwości rozbudowy, nadbudowy, zmiany funkcji itd).

- PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU do pozwolenia na rozbiórkę lub do zgłoszenia prac rozbiórkowych